Монгол Улсын хууль

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Төрийн албаны тухай хууль харах татах
2 Чөлөөт бүсийн тухай харах татах
3 Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай харах татах
4 Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай харах татах
5 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай харах татах
6 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай харах татах
7 Агаарын бохирдлын тухай хууль харах татах
8 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль харах татах
9 Технологи дамжуулах тухай хууль харах татах
10 Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль харах татах
11 Цөмийн энергийн тухай хууль харах татах
12 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль харах татах
13 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль харах татах
14 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль харах татах
15 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль харах татах
16 Газрын тосны тухай хууль харах татах
17 Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль харах татах
18 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль харах татах
19 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль харах татах
20 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль харах татах
21 Ашигт малтмалын тухай хууль харах татах
22 Газрын хэвлийн тухай хууль харах татах
23 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль харах татах