Дүрэм журам

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах журам харах татах
2 Салбарын шагналын журам шинэчлэгдлээ харах татах
3 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам харах татах
4 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг хүлээн авах журам харах татах
5 Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам харах татах
6 Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам харах татах
7 Газрын тосны орд ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага харах татах
8 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам харах татах
9 Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам харах татах
10 УУХҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам харах татах
11 Бичил уурхайгаар ашигт малтмалт олборлох журам (2017) харах татах
12 Геологи, уул уурхай, , газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дүрэм харах татах
13 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн харах татах
14 Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээний загвар харах татах
15 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам харах татах
16 Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах журам харах татах
17 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага харах татах
18 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох журам харах татах
19 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага харах татах
20 Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортоор оруулж бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэх журам харах татах