Бодлогын бичиг баримтууд

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 2018-2027 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай харах татах
2 Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг харах татах
3 Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/ харах татах
4 Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/ харах татах
5 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 харах татах
6 Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого харах татах
7 Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого харах татах
8 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого харах татах
9 Төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого харах татах
10 Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл харах татах
11 Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого харах татах